VEDTÆGTER

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1.

Foreningens navn er Blues Dancing CPH

Stk. 2.

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1.

Foreningens formål er at fremme bluesdans i København.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

 

§ 3 Medlemskreds og kontingent

Stk. 1.

Nye medlemmer optages ved henvendelse til foreningens kasserer. Foreningens kasserer fremsender en opkrævning på ét års kontingent. Når kontingentet er betalt er medlemskabet gyldigt.

Stk. 2.

Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen.

 

§ 4Aktiviteter og udvalg i Foreningen

Stk. 1.

Alle medlemmer af foreningen kan arrangere og være ansvarlige for aktiviteter i foreningens navn.

Stk. 2.

Foreningens udvalg er ansvarlige for koordination af foreningens aktiviteter, derfor skal alle arrangementer foreligges det eller de relevante udvalg.

Stk. 3.

Udvalg skal have en tovholder fra bestyresen tilknyttet. Tovholderen skal fungerer som koordinator i forhold til foreningens øvrige arbejde. Der kan ikke være flere udvalg der dækker samme område.

Stk. 4

Alle økonomiske udgifter i forbindelse med aktiviteter, skal godkendes af formanden, kasseren eller et flertal af bestyrelsen.

Stk. 5.

Ved uenighed om aktiviteter eller udvalg er bestyrelsen sidste afgørende instans.

 

§ 5 Generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse på facebooksiden Blues Dancing CPH og evt. på foreningens hjemmeside.

Stk. 3.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4.

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer af Blues Dancing CPH.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk.5.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).

4.Indkomne forslag.

5.Valg i henhold til § 6, stk. 1.

6.Valg af eventuelle bestyrelsessuppleanter

7.Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Evt.

Stk. 6.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk.7.

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 9, stk. 1.

Stk.8.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 10 medlemmer skriftlig stiller krav herom.

 

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.

Foreningens daglige ledelse udgøres af formanden, kassereren og de menige bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Generalforsamlingen fastsætter antallet af menige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller støtter en given beslutning.

Stk. 5.

Formanden leder bestyrelsens møder.

Stk. 6.

Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

 

§ 7 Regnskab og revision

Stk. 1.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2.

Regnskabsåret er 1. januar – 31.december.

Stk. 3.

Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

 

§ 8 Tegningsregler

Stk. 1.

Foreningens tegnes af formanden og kassereren i forening, eller ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 9 Hæftelse

Stk. 1.

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridighandling.

 

§ 10 Vedtægtsændringer

Stk. 1.

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 11 Opløsning

Stk. 1.

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2.

Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til følgende formål: Danseforeninger i København udvalgt af den sidste opløsende generalforsamling.